Skip links

Gizlilik ve Kişisel Veriler Politikası

Bu sayfada yer alan gizlilik ve kişisel veriler politikası 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (”KVKK”)’na uygun olarak hazırlanmış olup, www.influera.co web sitesi  ve/veya Influera mobil uygulaması üzerinden üye olan Influera kullanıcıları için gerekli koşulları yeterli düzeyde karşılamakta ve Ege Tuna Diken (Şahıs Şirketi) (bundan böyle Politika metninde “Influera” olarak anılacaktır.) ‘in anayasal bir hak olarak düzenlenen kişisel verilerin korunması ve hukuksal güvence altına alınması hususundaki sorumluluğunun hassasiyetini göstermektedir.

Gizlilik ve Kişisel Veriler  Sözleşmesi

Influera mobil uygulaması ve/veya internet sitesi ( bundan böyle Politika metninde “Platform” olarak anılacaktır.) ziyaret etmesi ve söz konusu Platform vasıtasıyla sunulan hizmetlerden yararlanılması sırasında, sunulan ve talep edilen hizmetlere ilişkin olarak elde edilen bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu “Gizlilik ve Kişisel Veriler Politikası”nda belirtilen şartlara tabidir.

“Gizlilik ve Kişisel Veriler sözleşmesi” Influera kullanıcısı tarafından “Gizlilik ve Kişisel Veriler Politikası”nın okunup onaylanması (OKUDUM” kutucuğunun işaretlenmesi) ile taraflar arasında kurulmuş olur.

1.Giriş

İşbu Politika  Influera’nın ,  Influera uygulaması kullanıcılarına/üyelerine/ziyaretçilerine          (Bundan böyle Politika metninde “Influera kullanıcısı ” olarak anılacaktır.)  ait kişisel verilerin hukuka uygun biçimde tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bu kapsamda, 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için Influera tarafından gereken tedbirler alınmaktadır.

İşbu Politika uyarınca Influera Kullanıcılarının Politika metnine onay verme aşamasından sonra kişisel verilerinin işlenmesine açık rızalarının olduğu kabul edilmektedir.

2.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’nın 8., 9., 11., 13., 14., 15., 16., 17  ve 18. maddeleri 7 Ekim 2016’da geri kalan maddeler ise yayın tarihinde yürürlüğe girmiştir.

KVKK madde 1 ‘e göre Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

KVKK madde 2’ye göre ise de Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

3.Tanımlar

Bu Kanunun ve protokolün uygulanmasında;                                       

a) Açık rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür                                                                                iradeyle açıklanan rızayı,                                                                                                 

b) Anonim hâle getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir   surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle  ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini        

c) Başkan : Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı

ç) İlgili kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi 

d) Kişisel veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü     bilgiyi                   

e) Kişisel verilerin işlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da  herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla  otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi,  depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden  düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde  edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının  engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü  işlemi 

f) Kurul : Kişisel Verileri Koruma Kurulun

g) Kurum : Kişisel Verileri Koruma Kurumunu

ğ) Veri işleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi

h) Veri kayıt sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği  kayıt sistemini,

ı) Veri sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri          kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu  olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

4.Taraflar

İşbu Politikanın tarafları Veri Sorumlusu  Ege Tuna Diken ( Influera ) ile Influera tarafından işletilmekte olan www.influera.co  internet sitesi ve Influera mobil uygulamasına açık rızaları ile kişisel verilerini içeren bilgilerini kaydeden  Veri Sahibi Influera kullanıcılarıdır.

5.Kişisel Veriler

Kişisel veri,  kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Özel nitelikli kişisel veri ise ; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Kişisel veri sahibinin; fotoğrafı, kimlik bilgisi (ad soyad, cinsiyet, doğum yeri, doğum tarihi), eğitim bilgisi (mezun olunan okullar, eğitim seviyesi) iletişim bilgisi (telefon numarası, elektronik posta adresi, sosyal medya hesap adresleri) , çalışma bilgisi (işyeri adı, çalışma pozisyonu ,unvanı, mesleği, meslek deneyimi), yetenek bilgisi, ilgi alanları bilgisi, konum bilgisi, işyeri lokasyon bilgisi, kullanıcı bilgisi, kullanıcı işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, finansal bilgi (kredi kartı bilgileri, ödeme bilgileri, faturalandırma bilgileri), pazarlama bilgisi, talep/şikayet yönetimi bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi, denetim ve teftiş bilgisi, okunma bilgisi  İşbu Politika uyarınca Influera tarafından işlenmesi, korunması ve aktarılması açık rıza kapsamındadır.

6.Kişisel Verilerin Toplanma Şekli

Veri sahibi olan Influera kullanıcısı açık rızası ile kayıt aşamasında vermek zorunda olduğu, hesabını oluşturduktan sonra da uygulamayı daha etkin bir şekilde kullanabilmek amacıyla profiline eklemiş olduğu ve uyguluma kullanım süresince de eklediği veya da güncellediği kimlik bilgileri Influera tarafından toplanan kişisel verilerin birincil kaynağını oluşturmaktadır. Uygulama kullanım sürecinde veri sahibi olan Influera, kullanıcısının çeşitli sosyal medya mecralarında gerçekleştirmiş olduğu paylaşımlara ilişkin istatistikler ve sosyal medya  hesaplarına dair bilgiler Influera tarafından toplanan kişisel verilerin ikincil kaynağını oluşturmaktadır.

I)Kayıt

Influera üyeliğinin yapılabilmesi için paylaşılmak zorunda olunan kişisel veriler;

-Ad-Soyad

-Doğum tarihi

-İletişim Bilgileri

– Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Bilgiler

-İlgi Duyulan Aktiviteler

II)Hesap Oluşturma

Kayıt aşamasından sonra Influera kullanıcısının uygulamayı daha etkin  kullanmak amacıyla isteğe bağlı olarak hesap profilinde paylaşabileceği kişisel veriler;

-Sosyal Medya Hesapları Kullanıcı Adları

-Profil fotoğrafı

III)Influera Kullanımı Süreci

Markalar ile gerçekleştirilen;

-Reklam kampanyaları kapsamında olan paylaşım istatistikleri,

-Kampanya ücretlerinin ödenmesi sürecinde istenilen ödeme bilgileri

IV)Bağlantılı Ağlar

Influera kullanıcısının hesap profilinde ağ bağlantısı kurduğu;

-Twitter, Twitter International Company

-Instagram, Facebook International Company

-TikTok, TikTok International Company

7.Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Hukuki Sebepleri

7.1.İLKELER

İşbu Politika uyarınca  Influera,  kullanıcılarının kişisel verilerini KVKK  ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işler. Kişisel veriler Influera tarafından aşağıda belirttiğimiz ilkelere uygun olarak işlenir:

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza

7.2.ŞARTLAR

I)AÇIK RIZA / ONAY

Influera kullanıcıları,  İşbu Politikaya onay vermek suretiyle kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinin toplanmasına, işletilmesine ve aktarılmasına ilişkin rızalarını açık bir biçimde ortaya koymaktadırlar.

Influera kullanıcısı tarafından özgür iradeleriyle tereddüte yer vermeyecek şekilde ortaya konulan bu rıza İşbu Politikada belirtilen Influera kullanıcısının kendi haklarına ve Influera kullanıcısının Influera’ya tanıdığı haklara ilişkin aydınlatılmış/onanmış açık bir rızadır.

II)AÇIK RIZA ARANMAYAN HALLER

6698 sayılı KVKK gereğince aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

e)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

g)Özel nitelikli kişisel veri kapsamındaki sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verilerin kanunlarda öngörülen hâllerden olması

h)Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi halinde

8.Kişisel Verilerin Veri Sahibi Tarafından Alenileştirilmesi

Herhangi bir şekilde veri sahibi tarafından kamuoyuna açıklanmış olan bir başka ifadeyle veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilen kişisel verileri, alenileştirme amacına uygun bir şekilde açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

Influera kullanıcısının kişisel verisinin herkesin görebileceği bir yerde olması aleni olmasını sağlamazken; paylaşılan bilginin Influera hesap sahibi tarafından güvenlik ayarlarından  herkesin görebilmesine açık hale getirilmesi ile kişisel veri alenileşir.

9.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Influera, kullanıcılarının  İşbu Politikanın 5. maddesinde belirtilen Kişisel Verilerini 6. maddede belirtildiği şekilde toplamasındaki amacı Influera Uygulamasının kullanımını daha efektif hale getirmektir.Hizmet kalitesinin arttırılması , hizmet kontrolünün sağlanması ve Influera uygulamasından aşağıda belirtilen faydaların sağlanması için kişisel veriler İşbu Politika kapsamında işlenmektedir.

– Influera kullanıcılarının kişisel bilgilerine ve sosyal medya profillerine uygun kampanyalar ile buluşturmak,

-Influera kullanıcılarının kampanyalara katılarak “Influencer” olma süreçlerinde tecrübe elde etmelerini sağlamak

– Influera’ya üye şirketlerin, kampanya katılımcı profillerini analiz edebilmesini sağlamak

– Mobil uygulamasına girişi kolaylaştırmak

-Mobil uygulamada yaşanan teknik sorunlarda müdahale edebilmek ve sorunun kaynağını anlayabilmek

-Kullanıcılardan gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarına cevap vermek

-Verilen hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak

-Talepler doğrultusunda veya sosyal medyada yer alan şikayetlerin olması halinde Influera hesabını incelemek

10.Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi

İşbu Politika, 6698 sayılı KVKK ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâli olan Influera uygulaması ve/veya internet sitesi üzerinden yapılan Influera üyeliğinin sona erdirilmesi/hesabın kapatılması durumlarında  kişisel veriler resen veya veri sahibi olan Influera kullanıcısının talebi üzerine Influera tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

11.Kişisel Verilerin Aktarılması

Influera işbu Politikanın 9. maddesinde belirlenen Kişisel Veri İşleme Amaçları’nı gerçekleştirebilmek amacıyla ve yine aynı maddede belirtilen Kişisel Verilerin İşlenme Hukuki Sebeplerine uygun olmak kaydıyla kişisel verileri yurt içi veya yurt dışında yerleşik gerçek veya tüzel kişilerle gerekli güvenlik önlemleri ile ve gizlilik içinde paylaşılabilir.

Influera  söz konusu paylaşımları gerçekleştirirken Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan kurallara ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemelere uygun davranılmasına yüksek önem gösterir.

Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dâhilinde Influera, gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi sözleşmesi imzalanması dâhil gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak aşağıda kategorizasyonu yapılmış taraflara veri aktarımı gerçekleştirebilir:

ŞİRKET : Reklam kampanyalarını Influera üzerinden kullanıcılara sunan Türk veya yabancı, gerçek veya tüzel kişiler.

11.1.Kişisel Verilerin Organizatörlerle Paylaşılması

Influera kullanım amacına uygun olarak Influera kullanıcılarının Organizatörlerle kişisel verileri istatistiksel olarak; Premium Organizatörlerle ise de kişisel verileri paylaşabilir.

12.Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Influera, veri sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Bu doğrultuda Influera kullanıcılarının PROFİL BİLGİLERİ kullanıcı tarafından silinmesi talep edilmediği sürece devamlı saklanmaktadır.

Bunlara ek olarak, Influera, veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

13.Veri Sorumlusu Influera Yükümlülükleri

Influera’nın veri sorumlusu olarak 6698 sayılı KVKK’nın madde 12 gereğince veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak

Influera, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, yukarıda belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.

14.Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde ve işbu Politika uyarınca  kişisel veri sahibi olan Influera kullanıcısının her zaman veri sorumlusu olan Influera’ya başvurarak kendisi ile ilgili;

a)Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f)Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g)Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ı)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme  haklarına sahiptir.

15. Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

Influera, işbu Gizlilik ve Kişisel Veriler Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik ve Kişisel Veriler Politikası, Veri Sahibi’ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

   
   
tr_TRTurkish