INFLUERA
TALEP ŞİKAYET YÖNETİMİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

1) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Influera (“INFLUERA”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, INFLUERA’ya iletmiş olduğunuz talep, öneri ve şikayetlerinizin sonuçlandırılması amacı kapsamında;
• Influera tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
• Influera tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
amaçlarıyla (“Amaçlar”) INFLUERA tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

3) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz; Influera tarafından Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda internet sitemiz üzerinden Influera’nın meşru menfaatine ilişkin hukuki sebeplere 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartlarına dayalı olarak işlenebilmektedir.

4) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Influera tarafından Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak aktarılabilecektir.

5) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, mevzuata uygun olarak Influera’ya iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.